Algemenen voorwaarden en Disclaimer

Coolshaping-Kliniek BV is aangesloten bij Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Algemene voorwaarden van Coolshaping-kliniek.nl en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde consulenten. 

DEFINITIES EN BEGRIPPEN

 • Behandeling: alle verrichtingen, waaronder ook een onderzoek van geschiktheid voor een behandeling, het adviseren tijdens consult, controle na behandeling en alle verdere totstandkomingen die nodig zijn voor een behandeling die betrekking hebben op de klanten die bij Coolshaping-kliniek opdracht geeft tot behandeling.
 • Behandelingsovereenkomst: alle door Coolshaping-kliniek met een Cliënt gesloten. Coolshaping-kliniek is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de client en mag ten alle tijden weigeren een behandeling uit te voeren.
 • Coolshaping-kliniek: Coolshaping-kliniek te Oud Beijerland en/of de daarvoor werkzame consulenten en medewerkers.
 • Cliënt: de wederpartij van Coolshaping-kliniek of te wel degene die een behandelingsovereenkomst aan gaat of opdracht geeft tot een behandeling.

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten en uitvoering van behandelingen van de tussen de Cliënt en Coolshaping-kliniek gesloten behandelingsovereenkomst. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als Coolshaping-kliniek daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

GEEN VERVANGING VOOR MEDISCH ADVIES

 • De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies of een instructie op het juiste gebruik van de producten of diensten aangeboden door de Coolshaping-kliniek. Patiënten moeten zelf hun arts of gekwalificeerde zorgverlener raadplegen over medische aandoeningen of behandelingen.

GEBRUIK VAN DE COOLSHAPING-KLINIEK.NL SITE

 • Deze website is ontwikkeld door de Coolshaping-kliniek als een service aan het publiek. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te onderhouden. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om die zo snel mogelijk te corrigeren.

  Deze website is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de Coolshaping-kliniek en onze producten en diensten. Neem even de tijd om zorgvuldig de volgende voorwaarden en condities van het gebruik door te nemen. Toegang tot en gebruik van deze website is op eigen risico en onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, en de volgende voorwaarden. De Coolshaping-kliniek behoudt zich het recht voor om bij te werken of deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle materialen gepost op de website van De Coolshaping-kliniek zijn geldig vanaf de datum geplaatst. De Coolshaping-kliniek wijst uitdrukkelijk elke verplichting om dergelijke informatie te actualiseren.

  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

CONTENT VAN DE COOLSHAPING-KLINIEK.NL SITE

 • Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content, en/of diensten van Coolshaping-kliniek BV (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Coolshaping-kliniek BV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

COPYRIGT EN OVERIGE RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content berusten bij Coolshaping-kliniek BV. Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coolshaping-kliniek BV niet toegestaan.

BEELD- EN GELUID MATERIAAL

 • Het (beeld- en geluid) materiaal op de website is veelal eigen materiaal. Coolshaping-kliniek BV heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Coolshaping-kliniek BV wenden. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan. 

TOTSTANDKOMING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 • De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Cliënt aan Coolshaping-kliniek de opdracht verstrekt tot het verrichten van de behandeling. De consulent doet op basis van het overleg en onderzoek een voorstel voor een behandelplan aan de Cliënt. Dit vindt plaats vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst. Cliënt wordt hierbij geadviseerd over het aantal te volgen behandelingen, de gewenste resultaten, mogelijk bijkomende risico’s en gevolgen. Tevens wordt de prijs van de behandeling vastgesteld. De Cliënt geeft Coolshaping-kliniek, mede na aanleiding van diens vragen, naar beste weten en tijdig de informatie en de medewerking die deze nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling. Ook dient de Cliënt het formulier behandelingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen en volledig ingevuld te retourneren voor aanvang van de behandeling.

BEHANDELING

 • Coolshaping-kliniek zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen vakkundig en proffesioneel, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aan Coolshaping-kliniek verbonden specialisten en consulenten hebben een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

RESULTAAT-GARANTIE

 • Wij zijn zo overtuigd van de door ons behaalde resultaten dat wij vanaf november 2021 een resultaat-garantie voor de eerste behandeling bieden. Dit om alle twijfel weg te nemen om een start te maken met een Cryolipolyse behandeling bij Coolshaping kliniek. Dit betekent dat na het wegen van de cliënt en opmeten van de te behandelen zone(s), Coolshaping-kliniek garandeert, dat indien de behandeling geen meetbaar verschil oplevert. De cliënt het bedrag voor de 1e behandeling terugkrijg. Dit ijkmoment vind plaats 8 weken na de 1e behandeling dan wordt de cliënt opnieuw gewogen en gemeten. Deze resultaat garantie vervalt indien:

   • De cliënt onvoldoende water heeft gedronken (minimaal 2 liter per dag)
   • De cliënt het vet afdrijvend serum niet heeft gebruikt
   • De cliënt is aangekomen
   • De cliënt kiest er zelf voor om na de 1e behandeling door te behandelen
   • De resultaat garantie niet is vermeld op het intake formulier

ONTBINDING/OPSCHORTING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 • Coolshaping-kliniek is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de Cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. Coolshaping-kliniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantie verplichting, indien de niet nakoming het gevolg is van overmacht. Bij overmacht kunnen de verplichtigen worden opgeschort voor een duur van 2 maanden. Na 2 maanden hebben beide partijen, Coolshaping-kliniek en Cliënt het recht de behandelingsovereenkomst te ontbinden zonder verlichting van een schadevergoeding.

NO-SHOW en te laat annuleren of verplaatsen afspraak

 • In de Nederlandse media is er veel aandacht geweest voor het fenomeen no-show in deze branche. Per behandelaar worden gemiddeld maar liefst 5,6 afspraken per week niet nagekomen wat tot hoge kosten leidt. Conform onze richtlijnen brengen wij voor het niet nagekomen van een afspraak kosten in rekening

  Kosten no-show en te laat annuleren

 • Helaas worden wij ook bij Coolshaping-kliniek ook met deze problemen geconfronteerd. Het afgelopen jaar zijn er gemiddeld maar liefst 7 cliënten per week niet op hun afspraak verschenen. Dat vinden wij best veel. Er staat namelijk een team klaar, dat in deze tijd geen andere cliënten kan helpen. Dit kost onze kliniek veel geld.
  Een no-show of behandel- en/of consult afspraken die korter dan 48 uur voor de behandeldatum door de cliënt worden geannuleerd of verplaatste, zal er indien de vrijgevallen gereserveerde tijd niet meer was op te vullen, er naar redelijkheid een bedrag tot 100% van de geplande behandeling of consult in rekening worden gebracht.
 • Hou u er rekening mee dat een 1e consult ter waarde van 95 euro tijdens bepaalde acties gratis weg wordt gegeven. Dit consult is alleen gratis als je als cliënten de afspraak nakomt. Indien er sprake is van no-show of te laat annuleren zal dit bedrag in rekening worden gebracht.
 • Behandel afspraken en/of consult afspraken die tot 48 uur voor de behandeling door Cliënt worden afgezegd waarvoor een (aan)betaling is gedaan door cliënt worden geretourneerd. Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Coolshaping-kliniek is ontvangen. Indien cliënt afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Coolshaping-kliniek, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig zijn van de afspraak.
 • Indien Cliënt een bundel heeft afgenomen en de 1e behandeling is gestart kunnen de vervolg behandelingen worden geannuleerd indien de client de 1e behandeling geen meetbaar verschil heeft. De 1e behandeling valt dan niet meer binnen een bundelprijs en zal als enkele behandeling zonder enige korting worden berekend. Heeft de client wel een meetbaar verschil maar wil niet verder behandelen dient het volledige bedrag van de bundel betaald te worden.


  Verantwoordelijkheid Cliënt

  Het is de verantwoordelijkheid van een cliënten om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 48-uur van tevoren te verplaatsen of af te zeggen. Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, stuurt Coolshaping-kliniek van iedere afspraak via e-mail, SMS en WhatsApp verschillende herinneringen. Deze e-mail is een service voor onze cliënten en ontslaat een cliënten niet van de eigen verantwoordelijkheid.

BETALING

 • Client is Coolshaping-kliniek de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen behandeling(en) en diensten. Betaling van de overeengekomen behandeling(en) dient vooraf, voor de behandeling volledig voldaan te zijn. Behandeling en overeengekomen prijs van behandeling word gespecificeerd middels een factuur.
 • Indien de Cliënt een bundel heeft afgenomen en in overleg heeft afgesproken deze in delen te betalen blijft het totaal bedrag van de bundel verschuldigd met in mindering genomen het bedrag dat al is betaald. 
 • Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de Cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten. Coolshaping-kliniek heeft het recht om de behandeling in elke fase, voorafgaand de behandeling als tijdens de behandeling op te schorten indien niet is voldaan aan de betalingsverplichting, tot het moment dat Cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Coolshaping-kliniek heeft voldaan. Nadat volledige vooruitbetaling is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Mocht Coolshaping-kliniek op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking gekregen hebben over het volledige overeengekomen bedrag van behandeling, is de Cliënt zonder enige kennisgeving in verzuim.

AANBETALING

 • Een eventuele aanbetaling wordt niet geretourneerd.

  Bij annulering van Cliënt is Coolshaping-kliniek niet gehouden aan restitutie van een aanbetaling van een of meerdere overeengekomen behandelingen.

  Op het moment van aanbetaling gaat de Cliënt een overeenkomst aan met Coolshaping-kliniek. Hierbij is dan sprake van een overeenkomst van aanbod en aanvaarding.

DOSSIER

 • Coolshaping-kliniek stelt een dossier op voor elke Cliënt die een behandelingsovereenkomst aan gaat. Coolshaping-kliniek hanteert voor de archivering van het dossier de wettelijke bewaartermijn. Gedurende deze termijn blijft het dossier ter beschikken van Coolshaping-kliniek en de Cliënt. Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier.

GEHEIMHOUDING

 • Coolshaping-kliniek is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Coolshaping-kliniek door Cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Coolshaping-kliniek is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. Coolshaping-kliniek zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele Cliënt.

AANSPRAKELIJKHEID EIGENDOMMEN

 • Coolshaping-kliniek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen, inbegrepen diefstal en vermissing. Van Cliënt wordt verwacht zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. Schade aan eigendommen van Coolshaping-kliniek zal op de veroorzaker verhaald worden.

AANSPRAKELIJKHEID COOLSHAPING-KLINIEK

 • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Coolshaping-kliniek leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Coolshaping-kliniek afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Coolshaping-kliniek is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de Cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Coolshaping-kliniek. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Coolshaping-kliniek de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen in behandelingsovereenkomst.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING / AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • Deze website en alle content, materialen, informatie, producten en diensten genoemd op de website, zijn zonder enige garantie. De Coolshaping-kliniek en haar relaties verwerpen alle garantie, expliciet, impliciet, of wettelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of overtredingen. De Coolshaping-kliniek geeft geen garanties of verklaringen met betrekkingen tot gebruik, geldigheid, nauwkeurigheid, gangbaarheid, betrouwbaarheid van, of de resultaten van onze producten of diensten. De Coolshaping-kliniek geeft geen garantie of neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website of enige informatie gepubliceerd op onze website.

  Je bent er volledig mee akkoord en begrijpt dat onder geen beding Coolshaping-kliniek, haar relaties of een van haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte, incidentele, bijzondere of strafbare verliezen of schade als gevolg van of in verband met het gebruik van of het toevertrouwen van informatie aan deze website, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van inkomsten of winst, goodwill, gebruikersgegevens of andere immateriële schade en/of verliezen.

KLACHTEN

 • Bent u tevreden en wilt u een compliment uitdelen? Of heeft u misschien een klacht? Al deze punten zien wij als gratis advies om onze behandelingen en diensten te verbeteren en aan te sluiten op uw wensen. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en vinden het belangrijk dat er geen drempel is om klachten te uiten. Wij zullen bij alle klachten naar een zo goed mogelijk voor beide partijen oplossing zoeken.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, tussen Cliënt en Coolshaping-kliniek waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

NIETIGHEID

 • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet

  Coolshaping-kliniek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.